Privacyverklaring

van Sylvia Valkenburg handelend onder Valkenburg Trainingen. mei 2020, Utrecht

Inleiding
De naamvoering waaronder projecten en diensten worden aangeboden door Sylvia Valkenburg is Valkenburg Trainingen. Om projecten en diensten te kunnen leveren verwerkt Valkenburg Trainingen persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.
De AVG schrijft voor dat Valkenburg Trainingen inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.
Valkenburg Trainingen zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke
De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

Sylvia Valkenburg
Maliebaan 51
3581CD Utrecht
www.valkenburgtrainingen.nl

KvK-nummer: 70488805

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Valkenburg Trainingen verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geboortedatum
 • werkadresgegevens
 • werkgever
 • telefoonnummers
 • e-mailadres

Verwerkingsgrond
Valkenburg Trainingen verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

 • de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven
 • de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Valkenburg Trainingen met betrokkene heeft gesloten
 • Valkenburg Trainingen wettelijke verplichting dient na te komen
 • een gerechtvaardigd belang van Valkenburg Trainingen, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de projecten en diensten van Valkenburg Trainingen aan betrokkene.

Verwerkingsdoel
De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene
 • facturatie
 • afleveren projecten of diensten,
 • om training & consulten op maat te geven
 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • informatie over wijzigen van producten en diensten
 • marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven
 • telefonisch contact, e-mailcontact
 • uitvoering wettelijke verplichtingen

Geautomatiseerde verwerkingen
Valkenburg Trainingen maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerking.
Valkenburg Trainingen neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat Sylvia Valkenburg daar tussen zit. Valkenburg Trainingen gebruikt hier geen computerprogramma's of -systemen voor.

Delen van persoonsgegevens met derden
Valkenburg Trainingen verstrekt jouw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die jouw gegevens verwerken (bijv. de accountant) in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Valkenburg Trainingen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaren van persoonsgegevens
Valkenburg Trainingen zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • standaard persoonsgegevens > Fiscale Bewaartermijn 7 jaar
 • persoonsgegevens gerelateerd aan verzenden online informatie> Zo lang als jezelf ingeschreven wenst te blijven
 • marketingdoeleinden: twee jaar
 • verzenden nieuwsbrief en/of reclame: twee jaar
 • telefonisch contact: twee jaar

De betrokkene heeft altijd het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van Valkenburg Trainingen of door middel van telefoon of e-mail. Valkenburg Trainingen zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website
Valkenburg Trainingen maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Beveiliging van door Valkenburg Trainingen vastgelegde persoonsgegevens
Valkenburg Trainingen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbreuk, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met [email protected]. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Valkenburg Trainingen direct alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Valkenburg Trainingen meldt, indien er sprake is van een privacy risico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Valkenburg Trainingen meteen contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht
Je hebt het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van jouw gegevens te vragen. Hiertoe kun je contact opnemen met Sylvia Valkenburg via het contactformulier. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Valkenburg Trainingen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand te sturen naar jou of een andere door jou genoemde organisatie. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Sylvia Valkenburg reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Valkenburg Trainingen wil je er bovendien op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Intrekken toestemming
Je hebt het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiƫle administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Valkenburg Trainingen als wel Sylvia Valkenburg schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie. Door jou ondertekende contracten, zoals opdrachtbevestigingen, inkooporders en een modelovereenkomst in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.