Algemene voorwaarden van Valkenburg Trainingen

trainingen/incompagny/coaching

Artikel 1 Aanmeldingen

Na uw aanmelding voor een training ontvangt u per mail een bevestiging. Dan is uw inschrijving definitief. Ongeveer drie weken voor de training begint, sturen we u een informatiebrief en de factuur. Incompanytrainingen, coachings, lezingen en workshops kunt u telefonisch en digitaal aanvragen.

Artikel 2 Prijzen

De prijzen die staan vermeld op www.valkenburgtrainingen en in onze brochures zijn btw-vrij, inclusief materiaalkosten, maar exclusief horecakosten. Deze prijzen zijn bindend, tenzij we met u een andere prijs hebben afgesproken en we die in een schriftelijke overeenkomst hebben vastgelegd.
Valkenburg Trainingen kan altijd besluiten om de prijs van een training te veranderen. Natuurlijk is het wel zo dat u na de bevestiging van een training de prijs betaalt die gold op het moment van inschrijven.
Voor incompanytrainingen ontvangt u een offerte.

Artikel 3 Betaling

Drie weken voor aanvang van de training ontvangt u de factuur. Het factuurbedrag moet u hebben overgemaakt voordat de training begint. Zo niet, dan kunt u worden uitgesloten van de training.
Als het factuurbedrag niet is betaald en de invordering moet worden overgedragen aan derden (bijvoorbeeld een incassobureau) zijn alle kosten daarvan (zowel in als buiten rechte) voor rekening van de deelnemer/opdrachtgever. De betalingsverplichting gaat van de deelnemer over op de werkgever vanaf het moment dat het inschrijfformulier geheel is ingevuld en ondertekend door de werkgever en is ontvangen door Valkenburg Trainingen. Als de werkgever de betalingsverplichting niet nakomt of verklaart dat niet meer te willen, dan gaat de betalingsverplichting automatisch over naar de deelnemer.

Artikel 4 Annulering door deelnemer

Het annuleren van deelname voordat de training is begonnen moet per aangetekende brief. Bij trainingen waaraan een intakegesprek vooraf gaat begint de training bij [de start van] het intakegesprek.

  • Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de training is de deelnemer € 150,- administratiekosten verschuldigd.
  • Bij annulering tussen 4 tot 2 weken voor aanvang van de training is de deelnemer 50% van het deelnemersbedrag verschuldigd.
  • Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van het trainingstraject is de deelnemer het totale deelnemersbedrag verschuldigd.
  • Na aanvang van het trainingstraject of bij voortijdige beëindiging heeft de deelnemer geen recht op terugbetaling.

Bij annulering kan in overleg kosteloos een vervangende deelnemer worden aangemeld, tenzij de oorspronkelijke deelnemer voorafgaand aan de training een intakegesprek heeft gevoerd. In dat geval kan vervanging alleen in overleg met en na goedkeuring van de uitvoerende trainer.

Artikel 5 Annulering door een opdrachtgever of deelnemer bij een incompanytraining of coachingssessie

Annulering van een incompanytraining of coachingssessie moet per aangetekende brief. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel.

  • Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de training brengen wij 50% van het deelnemersbedrag in rekening.
  • Bij annulering binnen een week voor aanvang van de training brengen wij 100% van het deelnemersbedrag in rekening.

Artikel 6 Annulering door Valkenburg Trainingen

Valkenburg Trainingen heeft het recht om met redenen omkleed een training te annuleren. In dat geval heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het volledige deelnemersbedrag. Valkenburg Trainingen mag altijd de datum, het tijdstip, de tijden en de locatie van een training veranderen. Valkenburg Trainingen moet de deelnemer dan wel een gelijkwaardige training aanbieden. Als dat niet lukt, dan biedt Valkenburg Trainingen de deelnemer restitutie.

Artikel 7 Intellectueel eigendom

De informatie en het materiaal dat tijdens de training worden uitgereikt is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik door de deelnemer of zijn/haar organisatie. Het is niet toegestaan om die informatie en dat materiaal buiten de training om geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken. Dat kan alleen als Valkenburg Trainingen daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Artikel 8 Vertrouwelijkheid

Valkenburg Trainingen zal zorgvuldig en discreet omgaan met informatie over personen of organisaties die naar aanleiding van de training is verkregen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

Valkenburg Trainingen verplicht zich de trainingen zo goed mogelijk uit te voeren. Als de training namens Valkenburg Trainingen of door derden wordt verzorgd, aanvaardt Valkenburg Trainingen slechts aansprakelijkheid voor het handelen en/of het nalaten van die derde tijdens de training zelf. De eventuele aansprakelijkheid van Valkenburg Trainingen is per gebeurtenis steeds beperkt tot hoogstens het bedrag dat opdrachtgever/deelnemer aan Valkenburg Trainingen is verschuldigd; een reeks gebeurtenissen geldt daarbij als één gebeurtenis. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in deze zin moeten binnen een jaar na het ontdekken van de schade zijn ingediend; zo niet dan vervallen de rechten van de opdrachtgever. Valkenburg Trainingen aanvaart geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de verkregen informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Valkenburg Trainingen. Valkenburg Trainingen is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 10 Klachten

We zetten alles op alles om de kwaliteit van onze trainingen te waarborgen. Mocht de opdrachtgever/deelnemer toch opmerkingen hebben over de kwaliteit, dan ontvangen we die liefst per e-mail ([email protected]) of per post (Valkenburg Trainingen, Postbus 14199, 3508 SG Utrecht).

Geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst, worden in eerste instantie in goed overleg opgelost.

Artikel 11 Geschillen

Bij geschillen is de rechtbank in de vestigingsplaats van Valkenburg Trainingen bevoegd om uitspraak te doen. De vestigingsplaats van Valkenburg Trainingen is Utrecht.
Als er geschillen ontstaan over de uitvoering van de werkzaamheden of de kwaliteit daarvan, overleggen de partijen over de consequenties, met inachtname van beider belang. Als dat overleg geen oplossing oplevert, dan worden de geschillen opgelost door bindende uitspraken van een commissie van drie deskundigen; beide partijen benoemen daarvoor ieder één deskundige; de derde wordt benoemd door de voorzitter van de Kamer Van Koophandel in Utrecht.

Opdrachtnemer zal binnen 4 weken reageren op de klacht. Als er meer tijd nodig is om de klacht te onderzoeken, dan krijgt de opdrachtgever dat binnen 21 werkdagen te horen en wordt dat toegelicht. De verwachting is daar binnen 6 maanden uitsluitsel over te geven.
Valkenburg Trainingen is verbonden aan de ethische commissie van Phoenix Opleidingen. Die commissie kan zo nodig worden ingeschakeld bij de klachtenafhandeling. Het oordeel van deze commissie is bindend. Voor iedere klachtenbehandeling geldt de vertrouwelijkheidclausule.